Administrative Functions
ลักษณะสำคัญของหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักงานบริหารการเงินมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาภายใต้การบังคับบัญชาของอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย รับผิดชอบดูแลการบริหารงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงิน (Finance Department) ฝ่ายบัญชี (Accounting Department) และฝ่ายงบประมาณ (Budgeting Department) และมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการ 4 คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสายงานวิชาการ (Undergraduate Programs UPBC)
3. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสายงานบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Programs UPBC)
4. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสายงานสนับสนุนวิชาการ (Administrative Units UPBC)