ข้อมูลองค์กร
ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง
ชื่อ : สำนักงานบริหารการเงิน (The Office of Financial Management)
ที่ตั้ง : วิทยาเขตหัวหมาก อาคาร St.Phillip & Bernard Hall ชั้น 1
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อาคาร St.Michael (SM 114) ชั้น 1

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานบริหารการเงินเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเหมาะสมจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ตามลำดับดังนี้
พ.ศ. 2512 ใช้ชื่อว่า “ฝ่ายการคลัง” จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2533 เปลี่ยนชื่อจาก “ฝ่ายการคลัง” เป็น “สำนักงานบริหารการเงิน”
พ.ศ. 2534 เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานบริหารการเงิน” เป็น “สำนักบริหารการเงิน”
พ.ศ. 2546 วันที่ 15 กันยายน 2546 เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานเป็น “สำนักรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง” ขึ้นตรงกับอธิการบดี แยกเป็น 2 สำนัก 1 ฝ่าย คือ สำนักบริหารการเงิน
(Office of Financial Management) สำนักบริหารพัสดุ (Office of Inventory Management) และฝ่ายตรวจสอบ (Auditing Department)
พ.ศ. 2551 วันที่ 25 ธันวาคม 2551 เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักบริหารการเงิน” เป็น “สำนักงานบริหารการเงิน” ขึ้นตรงกับอธิการบดี
พ.ศ. 2552 วันที่ 8 มกราคม 2552 สำนักงานบริหารการเงินเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน จาก 2 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เป็น 3 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี
3. ฝ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

ปัจจุบันสำนักงานบริหารการเงินมีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงาน การให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษา ด้านการเงิน ด้านบัญชี  และด้านงบประมาณ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลทางด้านการเงิน ต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย