การให้บริการเกี่ยวกับวิธีการจ่ายชำระค่าลงทะเบียนเรียน วิธีการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา รวมถึงวิธีการนำส่งเงินเข้าโครงการต่าง ๆ ของคณะและหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษา คณะและหน่วยงานทราบขั้นตอน วิธีการจ่ายชำระเงิน โดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Read More

การให้บริการเกี่ยวกับกำหนดวันเวลาในการวางบิลและรับเงิน วิธีการรับชำระเงิน สำหรับการเบิกจ่ายเงินให้กับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและบริษัท/ร้านค้า ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การให้บริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
Read More

We provided the service for prepare and formulate ASAP / Disbursement and check the account balance on the Web E-Budget platform which Academic and Support Units can work and access to the aforementioned system via link: https://fn-web.au.edu
Read More