การให้บริการเกี่ยวกับวิธีการจ่ายชำระค่าลงทะเบียนเรียน วิธีการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา รวมถึงวิธีการนำส่งเงินเข้าโครงการต่าง ๆ ของคณะและหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษา คณะและหน่วยงานทราบขั้นตอน วิธีการจ่ายชำระเงิน โดยถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Read More