คำจำกัดความคุณภาพ :
“การบริหารจัดการข้อมูล ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน พร้อมมุ่งมั่นสู่การบริการอย่างมืออาชีพ”