วิสัยทัศน์ :
สำนักงานบริหารการเงินมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านเทคโนโลยี และการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ :
1. วางแผน ควบคุม และกำกับดูแล การใช้ทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสด
2. พัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลทางด้านทรัพยากรทางการเงิน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศ
เป้าหมาย :
1. มีความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัย อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. ข้อมูลทางด้านทรัพยากรทางการเงิน ถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเวลา
3. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน
4. การให้บริการ มีความประทับใจ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการสูงสุด